Język angielski- wszystkie grupy

bezpłatne zajęcia języka obcego nowożytnego w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej. Dzieci uczą się języka obcego - poprzez piosenki, rymowanki i zabawę.

Religia - na pisemny wniosek rodziców w grupie mogą być zorganizowane zajęcia religii .Zajęcia odbywają się w godzinach przed lub po realizacji podstawy programowej, w zależności od możliwości organizacyjnych.                                                                                                             

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach